Firma kurierska | Kurier | Przesyłki kurierskie | Poznań
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x

Tani-Kurier.net

Infolinia od 8:30 do 16:30 881 511 050

Zamów kuriera

oblicz dokładnie koszty wysyłki

x x

Panel Klienta

Regulamin

UWAGA! SERWIS JEST NIEAKTYWNY!  

W CELU ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA PROSIMY O KONTAT Z BIUREM.

Regulamin

§1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach Serwisu Tani-Kurier.Net przez firmę Tani-Kurier.Net Aleksandra Mazana
2. Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
a. Zleceniodawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zamówienie u Zleceniobiorcy na wykonanie usługi spedycji w rozumieniu kodeksu cywilnego.
b. Zleceniobiorca – Tani-Kurier.Net Aleksanrda Mazana, ul. Rynkowa 113a, 62-081 Przeźmierowo, NIP 777-222-81-49 REGON 634294717, adres e-mail:biuro@tani-kurier.net, licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy nr 0111071/s1187, wystepujący w roli spedytora w rozumieniu kodeksu cywilnego.
c. Przesyłka – wszystkie paczki, koperty oraz palety nadane w ramach jednego Zamówienia.
d. Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, przyjmująca przesyłkę doręczoną przez Kuriera w ramach realizowanej Usługi kurierskiej.
e. Kurier – Zewnętrzna firma świadcząca Usługi kurierskie: Kurier K-ex, Kurier Pocztex lub Kurier Fedex oraz Osoba dokonująca Usługi kurierskiej w imieniu tej firmy działająca na podstawie zawartej z nią umowy.
f. K-EX, Kurier K-ex sp. z o.o. Siedziba i adres: 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61,Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS,Nr KRS 0000326471 - NIP 9591856995 - REGON: 260287537; świadcząca usługi przewozowe, współpracująca ze Zleceniobiorcą na podstawie umowy, przyjmująca Przesyłkę od Zleceniodawcy oraz doręczająca ją do Odbiorcy.
g. POCZTEX, Kurier Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972;Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ; świadcząca usługi przewozowe, współpracująca ze Zleceniobiorcą na podstawie umowy, przyjmująca Przesyłkę od Zleceniodawcy oraz doręczająca ją do Odbiorcy.
h. FEDEX, Kurier FedEx – firma Federal Express Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-158, ul. Wirażowa 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000208035 , świadcząca usługi przewozowe, współpracująca ze Zleceniobiorcą na podstawie umowy, przyjmująca Przesyłkę od Zleceniodawcy oraz doręczająca ją do Odbiorcy. Firma realizująca zamówienia składane u Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę.
i. List przewozowy, Protokół odbioru – dokument stanowiący dowód przekazania Przesyłki Kurierowi w celu zrealizowania Usługi Kurierskiej.
j. Etykieta – dokument dołączany do każdej Przesyłki. W przypadkach Usługi kurierskiej wykonywanej za pomocą Kuriera Pocztex, Kuriera K-ex, lub Kuriera FedEx podpisana przez Kuriera odbierającego część Etykiety lub jej kopia może zastąpić List przewozowy i staje się dowodem przekazania Przesyłki Kurierowi w celu zrealizowania Usługi kurierskiej.
k. Usługa kurierska – usługa wykonywana przez Kuriera polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu Przesyłek.
m. Serwis, Serwis Tani-Kurier.Net – Serwis Internetowy dostępny pod adresem https://www.tani-kurier.net wraz z jego funkcjonalnością.
n. Konto -udostępnione Usługobiorcy przez Serwis Tani-Kurier.Net po dokonaniu rejestracji miejsce na serwerze, na które Usługobiorca wprowadza swoje Dane osobowe i w ramach którego zarządza Danymi. W ramach Konta Usługobiorca , z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, uzyskuje dostep do wszystkich usług dostępnych w ramach Serwisu.
o. Panel klienta - funkcjonalność Serwisu Tani-Kurier.Net, która umożliwia Usługobiorcy administrowanie swoimi Danymi Osobowymi oraz zamawianie Usług Kurierskich dostępnych w Serwisie.
p. Dane Osobowe -informacje dotyczące zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej gromadzone podczas procesu rejestracji w Panelu Klienta, przetwarzane przez Tani-Kurier.Net w celu prawidłowej realizacji Usług oraz innych celach operacyjnych i markretingowych.
r. Cennik – aktualna oferta cenowa umieszczona na stronie internetowej Serwisu Tani-Kurier.Net, a w szczególności w Cenniku Serwisu Tani-Kurier.Net, o którym mowa w § 1 ust. 3 lit i, określająca wagę i gabaryty Przesyłek oraz terminy, w jakich mogą one zostać zrealizowane.
s. Cennik detaliczny Kuriera – Cennik stosowany przez danego Kuriera przy realizowaniu usług kurierskich.
t. Dni robocze - nie obejmują sobót, niedziel, a także dni ustawowo wolnych od pracy chyba, że ustalono inaczej.
u. PrePaid – usługa oferowana Zleceniodawcy, polegająca na możliwości dokonania przedpłaty i zgromadzenia środków na Koncie PrePaid w celu ich późniejszego wykorzystania w Serwisie.
w. Konto PrePaid - przypisane danemu Zleceniodawcy konto, zawierające środki płatnicze do wykorzystania w Serwisie.
y. Zamówienie – zlecenie spedycji Przesyłki złożone Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę za pośrednictwem Serwisu Tani-Kurier.Net.
z. Bramka płatnicza - bezpieczna platforma płatności internetowych obsługiwana przez operatora Dotpay. S.A.

Integralną część niniejszego regulaminu stanowią regulaminy Kurierów dostępne na ich stronach internetowych.
Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług Kuriera K-EX – dostępne na stronie:
http://www.k-ex.pl/regulamin
Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług Kuriera Pocztex - dostepne na stronie:
http://www.pocztex.pl/
Regulamin oraz ogólne warunki świadczenia usług Kuriera FedEx – dostępne na stronie:
http://www.fedex.com/pl/services/terms/
Cennik serwisu Tani-kurier.net – dostępny pod adresem:
http://www.tani-kurier.net/cennik.html

Sposoby pakowania przesyłki - czytaj więcej....

Lista przedmiotów zabronionych – czytaj więcej...

Protokół reklamacji - czytaj więcej....

§2 Przedmiot świadczonych usług

a. Zleceniobiorca przy pomocy Serwisu Tani-kurier.Net w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa świadczy za wynagrodzeniem usługi związane z przewozem Przesyłek, stanowiące usługi spedycji w rozumieniu kodeksu cywilnego.
b. W ramach świadczonych usług, Zleceniobiorca zleca Kurierowi wykonanie Usługi kurierskiej Przesyłki wskazanej przez Zleceniodawcę.
c. Korzystanie z Serwisu Tani-kurier.net wymaga zarejestrowania się przez Zleceniobiorcę w Serwisie, co oznacza założenie Konta w Serwisie oraz zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze Zleceniodawcą. Rejestracja jest bezpłatna.
d. Dokonanie rejestracji w Serwisie Tani-kurier.net jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
e. Warunkiem skorzystania z Usług Serwisu Tani-kurier.net jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu wraz z załacznikami.
f. Akceptując Regulamin Zleceniodawca zgadza się z jego wszystkimi warunkami i zobowiązuje się je przestrzegać.
g. Umowa zostaje zawarta po zakończeniu procesu rejestracji w Serwisie oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Na podany przez Zleceniodawcę adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zawarcia Umowy.
h. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta zostaje na czas nieokreślony.
i. Wybór Kuriera wykonującego Usługę kurierską Przesyłki dokonywany jest przez Zleceniodawcę spośród oferowanych przez Zlecenibiorcę przewoźników. W przypadku gdy nie istnieje możliwość zrealizowania usługi przez wskazanego przez Zleceniodawcę kuriera, Zleceniobiorca ma prawo wybrać do przewozu przesyłki innego kuriera.
j. Zleceniobiorca w miarę możliwości udostępnia również Zleceniodawcy wszelkie dodatkowe mechanizmy aktualnie dostępne w Serwisie Tani-Kurier.Net takie jak: powiadomienia o zmianie statusu realizowanego zamówienia za pośrednictwem poczty email oraz wiadomości SMS, śledzenie nadanych przesyłek, sprawdzanie poprawności kodów pocztowych.

§3 Zobowiązania Zleceniodawcy

a. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty Zleceniobiorcy wynagrodzenia za zamówioną usługę zgodnie z Cennikiem.
b. Ponadto Zleceniodawca zobowiązuje się, że:
1. Przesyłka zostanie wydana Kurierowi pod wskazanym w Zamówieniu adresem. Dowodem takiego wydania jest List przewozowy, Protokół odbioru lub Etykieta, które muszą zostać zachowane w celu ewentualnych reklamacji,
2. Wydrukuje i przekaże Kurierowi podczas odbioru Przesyłki Etykietę i/lub List przewozowy i/lub Protokół odbioru,
3. Dopilnuje, aby Przesyłka została właściwie zapakowania i solidnie zabezpieczona, zgodnie z zasadami przyjętymi w Serwisie Tani-kurier.Net . Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie
4. Przesyłka nie będzie zawierała przedmiotów zabronionych, wskazanych w regulaminach Kurierów.
5. Powiadomi Odbiorcę o planowanej Przesyłce, a także o konieczności zapewnienia odpowiednich narzędzi, urządzeń lub osób niezbędnych do rozładunku Przesyłki, jeżeli taka konieczność zachodzi.
6. Poinformuje Odbiorcę, że w przypadku ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki należy poinformować o tym fakcie Kuriera lub Zleceniobiorcę w celu bezzwłocznego sporządzenia protokołu szkody w obecności przedstawiciela Kuriera niezbędnego w procesie rekalmacyjnym (protokół powinien zostać czytelnie podpisany przez przedstawiciela Kuriera doręczającego Przesyłkę oraz przez Odbiorcę).
7. Zleceniodawcę korzystającego z usług świadczonych drogą elektroniczną obowiązuje zakaz dostarczania do Serwisu treści o charakterze prawnie zabronionym.

§4 Dane osobowe

a. Akceptując niniejszy Regulamin Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego adanych osobowych przez Tani-kurier.net zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz okreslonymi w Polityce Prywatności.
b. Administratorem Danych Osobowych jest przedsiębiorca działający jako Tani-kurier.net Aleksandra Mazana, ul. Kościerzyńska 10, 60-446 Poznań, który przetwarza Dane Osobowe Zleceniodawców zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 roku, nr 101, poz.926 ze zm.)oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dziennik Ustaw ne 144, poz.1204 ze zm.).
c. Tani-kurier.net przetwarza dane osobowe Zleceniodawców w zakresie niezbędnym do nawiązania, sporządzenia treści umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, a także dokonania rozliczeń ze Zleceniodawcą.
d. Tani-kurier.net zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji usług zamówionych przez Zlecedniodawcę do momentu potwierdzenia przez niego zgodności Danych Osobowych stosownymi dokumentami poprzez przesłanie, np. kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Przesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. W przypadku nie dostosowania się Zleceniodawcy do prośby Zleceniobiorcy, czyli nie przesłania dokumentu bądź przesłany dokument będzie budził uzasadnione wątpliwości, Tani-kurier.net może odmówić świadczenia usług dostępnych w Serwisie Tani-kurier.net.
e. Tani-kurier.net zastrzega sobie również prawo w trakcie trwania Umowy uzależnić dalsze świadczenia usług Serwisu oraz swoich Usług na rzecz Zleceniodawcy od potwierdzenia przez niego Danych Osobowych stosownymi dokumentami poprzez przesłanie np. kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Przesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. W przypadku nie dostosowania się Zleceniodawcy do prośby Zleceniobiorcy, czyli nie przesłania dokumentu bądź przesłany dokument będzie budził uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości, Tani-kurier.net może zablokować Konto do czasu wyjaśnienia wątpliwości bądź je usunąć.
f. Zleceniodawca ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, ma prawo do ich uzupełniania, zmiany oraz do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustaw , jak również żądania ich usunięcia z bazy Serwisu.
g. Zleceniodawca jest zobowiazany do aktualizowania Danych Osobowych niezwłocznie po każdej ich zmianie.
h. W przypadku uzasadnionych watpliwości co do zgodności, prawdziwości bądź aktualności przedstawionych przez Zleciodawcę Danych Osobowych ( zgłoszonych również przez innych użytkowników Serwisu )Tani-kurier.net niezależnie od postanowień powyższych zastrzega sobie prawo do podjęcia następujących czynności:
1. wezwanie Zleceniodwcę do natychmiastowego usunięcia bądź aktualizacji nieprawdziwych Danych Osobowych;
2. ostrzeżenia Zleceniodawcę;
3. zablokowania Zleceniodawcy możliwości korzystania z wybranych Usług Serwisu;
4. zablokowania Konta do momentu wyjasnienia sytuacji;
5. definitywnego usunięcia Konta Zleceniodawcy bez możliwości ponownej rejestracji;
i. Tani-kurier.net jest uprawniony do udostępnienia Danych Osobowych zebranych w bazie Danych Serwisu tylko i wyłacznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Tani-kurier.net nie udostępnia Danych Osobowych podmiotom oraz osobom nieuprawnionym.
j. W przypadku zajścia podejrzenia że Tani-kurier.net przetwarza Dane Osobowe w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług, Zleceniodawca ma prawo wezwać Tani-kurier.net do zaprzestania przetwarzania swoich Danych Osobowych.

§5 Gwarancja doręczenia

a. W stosunku do usług wyraźnie oznaczonych w Cenniku Serwisu Tani-Kurier.Net jako posiadających "Gwarancję doręczenia" Zleceniobiorca udziela gwarancji na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
b. Gwarancją nie są objęte przesyłki zaadresowane do osób fizycznych.
c. Gwarancją nie są objęte przesyłki paletowe.
d. Gwarancja doręczenia obejmuje zapewnienie Zleceniobiorcy, iż przesyłka zostanie doręczona do końca następnego po odebraniu dnia roboczego (do godziny 17:00) lub do odpowiedniej godziny wyraźnie oznaczonej w Cenniku. W razie zwłoki w doręczeniu w przypadku wyboru takiego produktu (usługa Express Plus lub Zastrzeżenie godzinowe doręczenia ) Zleceniodawcy przysługuje zwrot części kosztów poniesionych na wysyłkę, na zasadach określonych w pkt d - h niniejszego paragrafu.
e. W zależności od wybranego produktu realizowanego przez konkretnego Kuriera, Zleceniodawcy przysługuje zwrot w wysokości:
 Kurier K-EX - 100 % dopłaty za zastrzezenie terminowe  zapłaconej Zleceniobiorcy,
 Kurier POCZTEX - 100% dopłaty za zastrzeżenie terminowe zapłaconej Zleceniobiorcy.
f.  Zwrot do 100 % opłaty podstawowej za nie zrealizowanie usługi.(w skład opłaty podstawowej nie wlicza się dodatkowych opłat za usługi wybrane w procesie składania zamówienia takich jak np.: dodatkowe ubezpieczenie, zwrot dokumentów itp.).
g. Zwrot części kosztów (opisanych w punkcie d ) poniesionych na wysyłkę dokonywany jest po pozytywnym rozpatrzeniu procedury reklamacyjnej przez Zleceniobiorcę w terminie 7 dni na konto Zleceniodawcy podane w protokole reklamacyjnym.

h. Sposób składania reklamacji oraz proces reklamacyjny został szczegółowo opisany w § 16 i 17 niniejszego regulaminu.

§6 Zakres odpowiedzialności

a. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za Kurierów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w wyborze.
b. Zleceniodawca dokonując wyboru Kuriera, któremu ma zostać zlecona Usługa kurierska, w granicach dopuszczonych przez obowiązujące prawo przejmuje odpowiedzialność za wybór Kuriera i wyłącza w tym zakresie odpowiedzialność Zleceniobiorcy za winę w wyborze, o ile Usługa kurierska zostanie wykonana przez wybranego przez Zleceniodawcę Kuriera.
c. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ubytek w Przesyłce nie przekraczający granic ustalonych we właściwych przepisach, a w braku takich przepisów - granic zwyczajowo przyjętych.
d. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
e. W związku z przyjęciem jako integralnej części niniejszego Regulaminu postanowień regulaminów Kuriera K-EX,Kuriera POCZTEX, Kuriera Fedex wszystkie ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, w granicach obowiązującego prawa, obejmują również Zleceniobiorcę i ograniczają jego odpowiedzialność.

§7 Składanie, anulowanie, modyfikacja i realizacja zamówień

a. Zamówienia przyjmowane są przez Tani-Kurier.Net 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.Zamówienia realizowane są w terminach wskazanych przez danego kuriera, zgodnie z jego regulaminem.
b. Zamówienia składane w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą przyjmowane do realizacji w najbliższym następującym dniu roboczym.
c. Po zaksięgowaniu środków na koncie Zleceniobiorca bezzwłocznie powiadamia Kuriera o konieczności odbioru Przesyłki od Zleceniodawcy, z wyjątkiem nie przewidzialnych awarii technicznych systemu.
d. W procesie realizacji zamówienia Zleceniodawca otrzymuje komplet dokumentów w postaci elektronicznej z możliwością wydruku.
e. W zależności od wybranego Kuriera wygenerowany przez Serwis List przewozowy lub Etykieta musi zostać wydrukowana i dołączona do Przesyłki przekazywanej Kurierowi.
f. Dane wpisywane przez Zleceniodawcę podczas składania zamówienia, zawierać muszą rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym informacje dotyczące wagi, wymiarów oraz zawartości Przesyłki.
g. Przesyłka musi być zapakowana i zabezpieczona w taki sposób, aby uniemożliwić uszkodzenie jej zawartości, jak i innych Przesyłek przewożonych przez Kuriera. Szczegóły zasad pakowania przedstawione są w trakcie składania zamówienia, a także znajdują się w regulaminach Kurierów.
h. Przed przyjęciem przez Kuriera Przesyłki może on zażądać jej otwarcia w celu sprawdzenia czy Przesyłka odpowiada informacjom zawartym w Liście przewozowym lub Etykiecie. W przypadku niezgodności Kurier ma prawo odmówić jej przyjęcia.
i. W procesie realizacji zamówienia (jeśli zostało to wybrane podczas składania zamówienia) Serwis wysyłał będzie powiadomienia w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email lub/i wiadomości SMS do Zleceniodawcy oraz/lub Odbiorcy o zmianach statusu Przesyłki u Kuriera (np. Przesyłkę odebrano od Nadawcy, Przesyłka w doręczeniu, itp.).
j. Zleceniodawcy zarejestrowani w Serwisie mają możliwość anulowania Zamówień, co do których nie podjęto jeszcze próby wykonania Usługi Kurierskiej. W przypadku anulowania Zamówienia, w sytuacji o której mowa w zdaniu poprzedzającym, które zostało już wcześniej opłacone, kwota zapłaty zwracana jest na Konto PrePaid Zleceniodawcy. Pozostaje ona do dalszego wykorzystania przez Zleceniodawcę.
k. Modyfikacja danych zamówienia odbywa się poprzez anulowanie zamówienia zgodnie z punktem j bieżącego paragrafu a następnie utworzenie nowego zamówienia na podstawie danych wprowadzonych przez Zleceniodawcę.

§8 Załadunek i rozładunek

a. W czasie odbioru lub dostarczania Przesyłki, Kurier działający na zlecenie Zleceniobiorcy nie jest zobowiązany do dysponowania narzędziami ani innymi zasobami potrzebnymi do odebrania lub dostarczenia Przesyłki, poza pracownikiem dokonującym odbioru lub dostarczania Przesyłki.
b. Każda Przesyłka (lub jej część) wymagająca specjalnych urządzeń do załadunku lub rozładunku jest dopuszczalna do przewozu tylko pod warunkiem, że takie urządzenia są dostępne w punktach nadania i odbioru Przesyłki. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy za szkody spowodowane na skutek załadunku lub rozładunku takiej przesyłki bez specjalnych urządzeń.

§9 Odbiór i doręczanie Przesyłek

a. Odbiór Przesyłek
1. Odbiory Przesyłek dokonywane są w dni robocze, w godzinach pracy pomiędzy 9:00 a 17:00 o ile nie ustalono inaczej.
2. Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji złożonego zamówienia generowane są oraz udostępniane Zleceniodawcy w formie elektronicznej do wydruku w Panelu Klienta (w przypadku zarejestrowanego Zleceniodawcy) jak również za pośrednictwem poczty email.
3. Podczas odbioru Przesyłek przez Kuriera Zleceniodawca zobowiązany jest do przekazania Kurierowi wydrukowanego Listu przewozowego lub Etykiety wygenerowanych przez Serwis Tani-Kurier.Net.
4. W placówce Kuriera odebrane Przesyłki zostają weryfikowane z informacjami podanymi w zamówieniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności rzeczywistych parametrów Przesyłki z zadeklarowanymi w zamówieniu, w przypadku możliwości doręczenia takiej Przesyłki do Odbiorcy, Zleceniodawca zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za dodatkową obsługę, zgodnie z Cennikiem opłat dodatkowych, a w razie braku Cennika opłat dodatkowych dla zamówionej przesyłki, zgodnie z Cennikiem detalicznym danego Kuriera. Płatność następuje na postawie faktury VAT wygenerowanej przez Serwis jeśli opcja faktury VAT została oznaczona w zleceniu. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do automatycznego pokrycia tych kosztów z Konta PrePaid Zleceniodawcy lub podczas zwrotu kwoty pobrań.
5. W przypadku gdy Kurierowi nie zostanie przekazana Przesyłka, np. z powodu nieobecności osoby za to odpowiedzialnej lub Przesyłka nie była przygotowana do nadania, Zleceniobiorca - na wyraźną prośbę Zleceniodawcy - może zlecić kolejną próbę odbioru Przesyłki. Wszelkie opłaty z tym związane, które mogą zostać doliczone przez Kuriera zgodne z Cennikiem detalicznym danego Kuriera, pokrywa Zleceniodawca. Zapłata dokonywana jest na podstawie wygenerowanej przez Serwis faktury VAT lub paragonu fisklanego.
6. Wszelkie ewentualne nadpłaty oraz zwroty dokonywane będą przez Zleceniobiorcę poprzez przelanie podlegających zwrotowi kwot na przynależne Zleceniodawcy Konto PrePaid.
b. Doręczanie przesyłek
1. Doręczanie przesyłek odbywa się na zasadach określonych odpowiednio w regulaminie usług kuriera wybranego przez Zleceniodawcę do wykonania usługi kurierskiej.
2. Przesyłki o wadze do 30 kg doręczane są w systemie "drzwi do drzwi". Przesyłki o wadze powyżej 30 kg doręczane są według zapisów regulaminów firm kurierskich.
3. W przypadku braku możliwości doręczenia Przesyłki do Odbiorcy zwracana ona będzie do Zleceniodawcy po opłaceniu przez niego dodatkowej opłaty za zwrot zgodnej z Cennikiem detalicznym danego Kuriera. Płatność następuje na postawie faktury VAT wygenerowanej przez Serwis lub paragonu fisklanego. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do automatycznego pokrycia tych kosztów z Konta PrePaid Zleceniodawcy lub podczas zwrotu kwoty pobrań. Dalszy ewentualny tryb postępowania z przesyłkami nieodebranymi określają regulaminy poszczególnych Kurierów.

§10 Odbiór i doręczanie Przesyłek z opcją pobrania gotówki przy odbiorze

a. W przypadku Przesyłek z opcją pobrania gotówki przy odbiorze obowiązują limity kwot pobieranych od danego Odbiorcy w ciągu jednego dnia i wynoszą 10 000 zł.
b. W przypadku odmowy zapłaty kwoty pobrania przez Odbiorcę, Przesyłka nie jest mu przekazywana; w takim przypadku Zleceniobiorca zachowuje prawo do wynagrodzenia jak za Przesyłkę doręczoną. O odmowie zapłaty kwoty pobrania przez Odbiorcę Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę a Zleceniodawca zobowiązuje się przekazać do Zleceniobiorcy dalsze dyspozycje odnośnie Przesyłki. Przesyłki dla których nie uda się ustalić dyspozycji zostaną zwrócone do Zleceniodawcy na jego koszt. Postanowienia § 9 lit b pkt. 3 stosuje się odpowiednio.
c. Pobranie należności od Odbiorcy za doręczoną Przesyłkę odbywa się tylko i wyłącznie w gotówce.
d. Kwota pobrania zwracana jest w ciągu 1,3,10 dni roboczych (określoną w momencie składania zamówienia ) od dnia doręczenia Przesyłki na rachunek bankowy Zleceniodawcy wskazany w Panelu Klienta (obowiązuje data przekazania środków z rachunku bankowego Zleceniobiorcy).
e. Odbiorca przesyłki powinien mieć przygotowaną równą kwotę należną kurierowi za usługę pobrania. Kurier nie ma obowiązku wydawania reszty.

§11 Płatność i dokument zakupu

a. Za wykonywane usługi Zleceniobiorca pobiera opłatę, której wartość określa Cennik. Zapłata za usługi dokonywana jest „z góry” za pośrednictwem bezpiecznej platformy płatności internetowych DOTPAY SA. Szczegółowy opis działania platformy płatniczej, sposób dokonywania płatności, składanie reklamacji określa regulamin operatora Dotpay S.A. dostępny na stronie: www.dotpay.pl
b. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu oraz wysłanie jej drogą elektroniczną na adres podany podczas składania zamówienia. Dokument wystawiany jest po dokonaniu zapłaty za składane Zamówienie lub po dokonaniu przedpłaty na konto PrePaid.
c. Zleceniobiorca ma prawo zwiększyć opłatę za usługę na podstawie przedstawionego przez Kuriera protokołu weryfikacyjnego, w przypadku gdy Zleceniodawca podał nieprawdziwe dane dotyczące wagi lub/i wymiarów przesyłki. Zleceniodawca jest zobowiązany do pokrycia dodatkowych kosztów na podstawie wezwania Zleceniobiorcy bądź na podstawie wystawionej faktury Vat.
d. Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji złożonego zamówienia generowane są oraz udostępniane Zleceniodawcy w formie elektronicznej do wydruku w Panelu Klienta (w przypadku zarejestrowanego Zleceniodawcy) jak również przesyłane za pośrednictwem poczty email.
e. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i  e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem platformy płatniczej DOTPAY.
f. Zwrot wpłaconych środków odbywa się na podstawie korekty do wystawionego dokumentu sprzedaży. Zwrot dokonywany jest niezwłocznie po przesłaniu Zleceniobiorcy podpisanej kopii korekty w formie papierowej wraz z datą jej podpisania.
g. Zwroty wpłaconych środków dokonywane są na rachunek bankowy Zleceniodawcy podany w Panelu Klienta lub podany na fakturze korygującej.

§12 Przedpłata – PrePaid

a. Zwiększenie salda na Koncie PrePaid dokonuje się podczas opłacania zamówienia lub poprzez wpłatę środków w Panelu Klienta w zakładce PrePaid.
b. Konto PrePaid posiada limit zgromadzonych środków. Maksymalne saldo wynosi 10000 PLN.
c. Stan Konta PrePaid uaktualniany jest natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty przez Zleceniobiorcę.
d. Dokonanie zapłaty z Konta PrePaid za składane Zamówienie powoduje natychmiastowe przystąpienie Serwisu do realizacji Zamówienia.
e. Zwrot niewykorzystanych środków z Konta PrePaid następuje po rozwiązaniu Umowy.

§13 Przedmioty zabronione

a. Zgodnie z regulaminami Kurierów przesyłanie niektórych przedmiotów za pośrednictwem Zleceniobiorcy jest zabronione! Zleceniodawca zobowiązuje się nie przekazywać do transportu przedmiotów, które znajdują się na listach przedmiotów zabronionych.
b. Listy przedmiotów zabronionych są różne w zależności od Kuriera. Szczegółowa ich zawartość znajduje się w regulaminach Kurierów.
c. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia zapisu § 13 ,w tym w szczególności odpowiedzialność karno-skarbową, w przypadku gdy na skutek wykonywania zleconej przez niego Usługi kurierskiej dojdzie do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

§14 Rozwiązanie umowy i usunięcie konta z Serwisu Tani-Kurier.net

a. Umowa o śwaidczenie usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje poprzez przesłanie informacji o wypowiedzeniu na adres e-mail odpowiednio zleceniodawcy lub Tani-kurier.net bądź w formie pisemnej na właściwy adres do korespondencji.
b. W momencie upływu okresu wypowiedzenia umowa ulega rozwiązaniu a Konto zostaje usunięte z Serwisu Tani-kurier.net.
c. Tani-kurier.net zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź usunięcia Konta Zleceniodawcy, który w rażący sposób łamie postanowienia niniejszego regulaminu bądź nie stosuje się do przedstawionych w nim warunków.
d. Zleceniodawca musi mieć świadomość, że usunięcie Konta wiąże się z bezpowrotnym usunięciem zgromadzonych na jego Koncie danych.
e. Zleceniodawca musi mieć świadomość, że w przypadku rozwiązania Umowy - niezależnie od tego, kto ją wypowiedział, jak również w przypadku jej wygaśnięcia z innego powodu, Konto Zleceniodawcy zostaje bezpowrotnie usunięte wraz z wszystkim zgromadzonymi na nim Danymi.
f. Usunięcie Danych nie jest równoznaczne z usunięciem Danych Osobowych z Bazy Kont.
g. Po usunięciu bądź zablokowaniu Konta Zleceniodawcy Tani-kurier.net ma prawo do przetwarzania Danych Osobowych w zakresie określonej w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu:
- rzetelnego rozliczenia usług zamówionych przez Zleceniobiorcę;
- rzetelnego podsumowania i zakończenia wykonywania usług na rzecz Zleceniodawcy;
- rozpatrzenia reklamacji
h. Usunięcie bądź zablokowanie Konta nie zwalnia Zleceniodawcy z obowiązku uregulownia zobowiązań i należności wobec Tani-kurier.net.


§15 Klienci abonamentowi

a. Tani-kurier.net sprzedaje również usługi dostępne w Serwisie w postaci abonamentu.
b. Rejestracja Konta Abonamentowego możliwa jest tylko pod warunkiem przesłania do Tani-kurier.net kompletu dokumentów firmowych lub też swóch dokumentów tożsamości w przypadku klientów indywidualnych.
c. Klienci abonamentowi korzystają z usług Tani-kurier.net według cen ustalonych indywidualnie z przedstawicielem firmy.
d. Klienci Abonamentowi zobowiązani są do uregulowania płatności według terminach wyznaczonych w fakturach Vat. W zależności od ustaleń indywidualnych płatności dokonywane mogą być jeden, dwa lub cztery razy w miesiącu.
e. Zleceniobiorca zatrzega sobie prawo do weryfikowania kosztów usług w przypadku nieprawidłowo wprowadzonych danych dotyczących przesyłek, które mają wpływ na cenę usługi.
f. Zleceniodawca nie ma prawa zmieniać danych do faktury Vat bez uprzedniego przesłania aktualnych dokumentów.
g. Klienci abonamentowi wyrażają zgodę na otrzymywanie faktury Vat w wersji elektronicznej.
h. Klienci abonamentowi mają prawo zgłosić zastrzeżenia do wystawionej faktury Vat w ciągu 7 dni od otrzymania tej faktury, co nie zwalnia ich z obowiązku opłaty faktury zgodnie z wyznaczonym terminem płatności.
i. Złożenie Reklamacji zgłaszające uszkodzenie bądź zaginięcie przesyłki nie zwalnia z terminowej opłaty faktury Vat. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji rozliczone zostanie przez Zleceniobiorcę w kolejnej fakturze Vat.
j. W przypadku gdy Zleceniobiorca nie naliczył na bieżąco należnych kosztów za zamówione usługi, ma prawo naliczyć je w ciągu kolejnych 3 miesięcy.
k. Brak płatności za wystawioną fakturę Vat w ciągu 14 dni od jej wystawienia skutkuje blokadą Konta.
l. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do potrącenia z należności Zleceniodawcy kwot z tytułu niezapłaconych faktur Vat za usługi wykonane na rzecz tego Zleceniodawcy.
m. Od niezapłaconych faktur Vat naliczane są odsetki w wysokości 20 % rocznie.

§16 Reklamacje faktur

a. Reklamacje wystawionych przez Zleceniobiorcę faktur mogą dotyczyć następujących zagadnień:
- nieprawidłowych wymiarów Przesyłki,
- nieprawidłowo naliczonych opłat,
- nieprawidłowych danych płatnika,
- nieprawidłowego opisu produktu,
- innych nieprawidłowości faktury.
b. Faktury można reklamować poprzez poinformowanie Zleceniobiorcy w dowolnej formie o nieprawidłowości faktury. Do reklamacji faktury mogą być dołączane dowody potwierdzające zasadność reklamacji.
c. W przypadku uznania reklamacji faktury za uzasadnioną Zleceniobiorca wystawi korektę faktury.
d. Brak reklamacji faktury, nieuwzględnienie reklamacji faktury lub nierozpatrzenie reklamacji faktury nie pozbawia osoby, której faktura została wystawiona, prawa do kwestionowania zasadności oraz prawidłowości wystawionej faktury w postępowaniu sądowym wytoczonym przeciwko niej na skutek nieopłacenia faktury.

§17 Reklamacje

a. Nadawcy lub Odbiorcy zależnie od tego, któremu z nich przysługuje prawo rozporządzania przesyłką, przysługują przeciwko Kurierowi roszczenia z tytułu umowy przewozu w przypadku:
1. utraty Przesyłki,
2. ubytku Przesyłki,
3. uszkodzenia Przesyłki,
4. opóźnienia w doręczeniu Przesyłki.
b. Osoba, której przysługują roszczenia przeciwko Kurierowi może złożyć do Kuriera reklamację na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 listopada 1994 r. Prawo przewozowe. Reklamacja może zostać złożona bezpośrednio do Kuriera, lub za pośrednictwem Zleceniobiorcy.
c. W celu złożenia reklamacji za pośrednictwem Zleceniobiorcy Nadawca lub Odbiorca, któremu przysługuje prawo rozporządzania przesyłką powinien dokonać zgłoszennia na protokole reklamacyjnym w terminie:
- 14 dni od daty nadania Przesyłki - w przypadku opóźnienia w doręczeniu lub utraty Przesyłki,
- 5 dni od daty odbioru Przesyłki - w przypadku ubytku lub uszkodzenia Przesyłki,
i przesłać je w formie pisemnej na adres: Tani-Kurier.Net ul. Rynkowa 113, 62-081 Przeźmierowo lub drogą mailową na adres reklamacje@tani-kurier.net.
d. Do zgłoszenia należy dołączyć:
1. w przypadku opóźnienia w doręczeniu lub utraty Przesyłki:
1a. czytelnie wypełniony protokół reklamacji,
1b. oryginał Listu przewozowego lub Etykiety,
1c. wykaz załączonych dokumentów
1d. dowód uiszczenia wszelkich opłat i należności względem Zleceniobiorcy
2. w przypadku ubytku lub uszkodzenia Przesyłki dodatkowo:
2a. kopię protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności przedstawiciela Kuriera,
2b. dokumenty potwierdzające wysokość dochodzonego roszczenia w postaci:
2b1. faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również w przypadku Przesyłek szczególnie wartościowych) lub
2b2. kalkulacji kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osoby uprawnione do reprezentacji – w przypadku producentów lub
2b3. faktury za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa została wykonana lub
2b4. udokumentowaną kwotę roszczenia
2c. wykaz dołączonych dokumentów.
d. Zgłoszenia reklamacyjne należy przesyłać terminowo w formie pisemnej na Tani-Kurier.Net ul. Rynkowa 113, 62-081 Przeźmierowo.
e. Uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowego działania Serwisu Tani-kurier.net należy przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www.tani-kurier.net
f. Roszczenia z Zleceniodawcy wobec Zleceniobiorcy z tytułu zawartej umowy przedawniają się z upływem roku. Termin przedawnienia zaczyna biec:
- w wypadku roszczeń wynikacjących z tytułu całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem - od dnia w którym przesyłka miała być dostarczona,
- w wypadku roszczeń wynikających z tytułu uszkodzenia lub ubytku przesyłki od dnia dostarczenia przesyłki,
- we wszystkich innych wypadkach - od dnia wykonania zlecenia.
g. Na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego,a w szczególności Ustawy Prawo Przewozowe oraz Ustawy Prawo Pocztowe, nadawcy a także odbiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji oraz dochodzenia roszczeń bezpośrednio od Kuriera.
h. W przypadku gdy zgłoszona reklamacja będzie w ocenie Zleceniobiorcy bezzasadna, Zleceniobiorca poinformuje o tym osobę, która złożyła reklamację. W powyższej sytuacji przekazanie reklamacji Kurierowi nastąpi o ile osoba ta potwierdzi wolę przesłania reklamacji.
i. W przypadku przesłania Zleceniobiorcy przez Kuriera wezwania do usunięcia braków reklamacji lub decyzji rozstrzygającej reklamację Zleceniobiorca przekaże tę informację osobie, która złożyła reklamację.
j. Zleceniobiorca informuje, iż zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 15 listopada 1994 r. prawa przewozowego dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przeciwko przewoźnikowi na podstawie tejże ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przysługuje po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji, przy czym reklamację uważa się za bezskuteczną, jeżeli przewoźnik nie zapłacił dochodzonych należności w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia reklamacji.

§18 Roszczenia wobec spedytora

a. Zleceniodawcy przysługują przeciwko Zleceniobiorcy roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę zobowiązań wynikających z zawartej umowy spedycji.
b. Zleceniobiorca informuje, iż Zleceniodawca jest uprawniony do dochodzenia roszczeń przeciwko Zleceniobiorcy w postępowaniu sądowym bez konieczności uprzedniego przeprowadzania postępowania reklamacyjnego.
c. Odpowiedzialność spedytora podlega ograniczeniom wskazanym w § 6 niniejszego Regulaminu.
d. W celu podjęcia próby polubownej realizacji roszczeń Zleceniodawcy przeciwko Zleceniobiorcy, Zleceniodawca powinien zgłosić swoje roszczenia Zleceniobiorcy w dowolnej formie. Do zgłoszenia Zleceniobiorca może dołączyć dowody potwierdzające zasadność zgłaszanego roszczenia.
e. W przypadku uznania roszczenia za uzasadnione Zleceniobiorca spełnia je lub wypłaca odszkodowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
f. Zleceniobiorca informuje, iż zgodnie z art. 803 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny roszczenia Zleceniodawcy wobec Zleceniobiorcy z tytułu umowy spedycji przedawniają się z upływem roku. Termin przedawnienia zaczyna biec: w wypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku przesyłki - od dnia dostarczenia przesyłki; w wypadku całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem - od dnia, w którym przesyłka miała być dostarczona; we wszystkich innych wypadkach - od dnia wykonania zlecenia.

§19 Przekazywanie informacji drogą telefoniczną

W przypadku przekazania przez Zleceniodawcę przy składaniu Zamówienia numerów telefonu, numery te będą mogły być wykorzystywane gdy będzie to konieczne do realizacji umowy, np. do przesłania informacji o utrudnieniach powodujących zmianę godziny odbioru lub dostarczenia przesyłki, w celu przypomnienia o płatnościach, a także w innych wypadkach przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych.

§20 Wymagania techniczne

a. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Zleceniobiorca są następujące:
- połączenie z siecią Internet
- przeglądarka internetowa:
- Internet Explorer w wersjach 7.0 i wyższych
- Opera w wersjach 9.0 i wyższych
- Firefox w wersjach 3.0 i wyższych
- Chrome w wersjach 5.0 i wyższych
Według najlepszej wiedzy Zleceniobiorcy możliwa jest również współpraca z systemem teleinformatycznym za pośrednictwem innych przeglądarek niż wymienionych w pkt a, jednakże jedynie powyższe przeglądarki objętą są zapewnieniem Zleceniobiorcy prawidłowego działania systemu teleinformatycznego.

§21 Postanowienia końcowe

a. Strony związane są treścią Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia Zamówienia. Dokonanie zmiany Regulaminu przez Zleceniobiorcę nie jest skuteczne wobec Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, chyba że obydwie strony wyrażą zgodę na stosowanie do tej umowy aktualnie obowiązującej wersji Regulaminu.
b. Regulamin może ulec zmianie
c. W przypadku Klientów Abonamentowych Zleceniobiorca poinformuje o treści zmian Regulaminu w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie regulaminu Zleceniodawca nie wypowie Umowy Zleceniobiorcy, uważa się, że zmiany zostały przez niego zaakceptowane. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez poinformowanie Zleceniobiorcy o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres elektroniczny. Jednocześnie zleceniodawca zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej.
d. W sprawach nieuregulowanych wprost w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo przewozowe.
e. Regulamin obowiązuje od dnia 14.04.2014.

 

 

 

Regulamin świadczenia usług pocztowych

 

§ 1. Postanowienia wstępne. Definicje

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej także „Regulaminem”) określa prawa i obowiązki Zleceniobiorcy oraz Zleceniodawcy w procesie świadczenia przez Zleceniobiorcę usług pocztowych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu oraz doręczaniu przesyłek w obrocie krajowym na rzecz Zleceniodawcy.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
a) „Zleceniobiorcy” – należy przez to rozumieć Tani-kurier.net Alekasnadra Mazana, ul. Kościerzyńska 10,60-446 Poznań, Nip.777-222-81-49
b) „Zleceniodawcy” lub „Nadawcy” - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, która zawarła ze Zleceniobiorcą umowę o świadczenie usług pocztowych,
c) „Umowie o świadczenie usług pocztowych” – należy przez to rozumieć umowę zawieraną przez Zleceniobiorcę ze Zleceniodawcą, której przedmiotem jest przyjęcie, przemieszczenie oraz doręczenie przesyłki lub przesyłek na rzecz Adresata, przy pomocy własnej infrastruktury oraz personelu lub przy pomocy Agentów lub Podwykonawców, za których działania Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność, jak za swoje własne,
d) „Adresacie” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, która została oznaczona przez Nadawcę jako podmiot uprawniony do odbioru przesyłki,
e) „Podwykonawcach” – należy przez to rozumieć przedsiębiorców zawodowo trudniących się przewozem rzeczy, którzy na podstawie odrębnych umów współpracują ze Zleceniobiorcą w procesie świadczenia przez Zleceniobiorcę usług pocztowych,
f) „Adresie” – należy przez to rozumieć oznaczenie Adresata przesyłki oraz miejsca doręczenia wskazanego przez Zleceniodawcę,
g) „Agencie” – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę pośredniczącego w zawieraniu umów oświadczenie usług pocztowych, działającego na rzecz i zlecenie Zleceniobiorcy w jego imieniu,
h) „Przesyłce” – należy przez to rozumieć rzecz lub rzeczy, odpowiednio zapakowane, opatrzone adresem, przedłożone do przyjęcia lub przyjęte przez Zleceniobiorcę albo jego Podwykonawcę lub Agenta, w celu przemieszczenia i doręczenia Adresatowi
i) „Przesyłce z korespondencją” – należy przez to rozumieć informację utrwaloną na dowolnym nośniku fizycznym, opatrzoną przez Nadawcę Adresem, z wyłączeniem książek, katalogów, dzienników i czasopism, przyjęta przez Zleceniobiorcę albo jego Podwykonawcę lub Agenta, w celu przemieszczenia i doręczenia Adresatowi,
j) „Przesyłce z zadeklarowaną zawartością” – należy przez to rozumieć przesyłkę rejestrowaną, za której utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez Zleceniodawcę,
k) „Przesyłkach” - należy przez to rozumieć każdą z przesyłek, o których mowa w lit. h) – j) powyżej,
l) „Cenniku” – należy przez to rozumieć wykaz pobieranych przez Zleceniobiorcę opłat za wykonanie usług pocztowych oraz usług dodatkowych,
m) „Doręczeniu” – należy przez to rozumieć wydanie przesyłki Adresatowi, a w przypadkach prawem dopuszczonych także innej osobie,
n) „Wadze przesyłki/przesyłki z korespondencją/przesyłki z zadeklarowaną zawartością” – należy przez to rozumieć wagę brutto wraz z opakowaniem, niezależnie od jego rodzaju, zadeklarowaną przez Zleceniodawcę, która to waga może być sprawdzona przez Zleceniobiorcę (Agenta/Podwykonawcę) za pomocą jego urządzeń pomiarowych. W przypadku różnicy między pomiarem dokonanym przez Zleceniobiorcę (Agenta/Podwykonawcę), a wagą zadeklarowaną przez Zleceniodawcę, wiążącą jest waga brutto wynikająca z pomiaru dokonanego przez Zleceniobiorcę (Agenta/Podwykonawcę),
o) „Placówce Zleceniobiorcy” – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Zleceniobiorcy albo jego Agenta, w której Nadawca może zawrzeć umowę o świadczenie usług pocztowych oraz nadać przesyłkę/przesyłkę z korespondencją,
p) „Kurierze” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną współpracującą ze Zleceniobiorcą lub jego Podwykonawcami albo Agentami, której Nadawca może nadać Przesyłkę/Przesyłkę z korespondencją.

§ 2. Katalog świadczonych usług pocztowych. Wyłączenia przedmiotów i substancji spod usług pocztowych Zleceniobiorcy.

1. Zleceniobiorca w ramach prowadzonej działalności świadczy na rzecz osób trzecich
w obrocie krajowym usługi pocztowe polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu oraz doręczaniu Adresatom:
a) Przesyłek,
b) Przesyłek z korespondencją,
c) Przesyłek z zadeklarowaną zawartością.
2. Zleceniobiorca świadczy także usługi dodatkowe, obejmujące w szczególności:
a) doręczenie do rąk własnych Adresata,
b) doręczenie w konkretnych godzinach w dniu doręczenia (usługa z gwarantowanym terminem doręczenia),
c) usługę „dokumenty zwrotne”,
d) usługę ubezpieczenia przesyłanych przedmiotów i substancji,
e) doręczenie przesyłek za pobraniem.
Usługi te świadczone są każdorazowo na podstawie postanowień odrębnych regulaminów, które są udostępnione w serwisie internetowym www.tani-kurier.net , na stronie internetowej www.tani-kurier-punkty.net , w Placówkach Zleceniobiorcy oraz na stronach internetowych.
3. Nie mogą stanowić przedmiotu usługi pocztowej następujące kategorie przedmiotów lub substancji:
a) zwłoki lub szczątki ludzkie albo zwierzęce,
b) żywe rośliny i zwierzęta,
c) pojazdy,
d) dzieła sztuki, przedmioty o znacznej wartości naukowej, kulturalnej, artystycznej, zbiory filatelistyczne, numizmatyczne, przedmioty mające wartość kolekcjonerską,
e) metale i kamienie szlachetne,
f) materiały promieniotwórcze,
g) Przesyłki, Przesyłki z korespondencją lub Przesyłki z zadeklarowaną zawartością, które nie są należycie opakowane lub są uszkodzone lub zdekompletowane w momencie ich nadawania przez Nadawcę,
h) środki płatnicze niezależnie od kraju ich pochodzenia, wszelkie surogaty środków płatniczych, a także krajowe i zagraniczne papiery wartościowe takie jak czeki, weksle, warranty, akcje, obligacje lub inne tytuły uczestnictwa w zysku krajowych i zagranicznych osób prawnych,
i) nośniki zawierające wartość sentymentalne, takie jak pamiętniki, dzienniki lub inne dokumenty o wartości emocjonalnej, sentymentalnej lub kolekcjonerskiej,
j) rzeczy łatwo psujące się, rzeczy wymagające kontrolowanej temperatury lub innych specjalnych warunków przewozu,
k) produkty lecznicze w rozumieniu prawa farmaceutycznego, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe lub halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez osoby i instytucje do tego uprawnione na mocy przepisów prawa, z wyłączeniem produktów dopuszczonych do obrotu pozaaptecznego,
l) broń, amunicja, materiały łatwopalne oraz materiały wybuchowe,
m) organy ludzkie, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego,
n) alkohol, produkty tytoniowe i papierosy,
o) przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy,
p) rzeczy przewożone pod plombą celną,
q) inne substancje lub rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne przesyłki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie,
r) przedmioty lub substancje adresowane na numery skrytek pocztowych,
s) przedmioty lub substancje o znaczeniu strategicznym, o których mowa w ustawie z dnia 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą towarami, technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw,
t) Przesyłki z zadeklarowaną zawartością powyżej 100.000 złotych,
u) przedmioty, których posiadanie, przewóz lub użycie jest zabronione na podstawie przepisów prawa,
v) przedmioty lub substancje, które ze względu na swoje rozmiary, masę lub inne właściwości lub ze względu na ograniczenia w taborze Zleceniobiorcy lub jego Podwykonawców nie nadają się do przewozu środkami transportowymi.

§ 3. Ogólne warunki świadczenia usług pocztowych. Zawarcie umowy o świadczenie usług pocztowych.

1. Zleceniobiorca świadczy usługi pocztowe przez sieć Internet, poprzez Kurierów oraz w Placówkach Zleceniobiorcy.
2. Zleceniobiorca prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Umowa o świadczenie usług pocztowych zostaje zawarta pomiędzy Zleceniobiorcą, a Zleceniodawcą z chwilą przekazania Przesyłki, Przesyłki z korespondencją albo Przesyłki z zadeklarowaną zawartością do przemieszczenia i doręczenia, wedle wyboru Zleceniodawcy:
a) za pomocą strony internetowej www.tani-kurier.net,
b) w Placówkach Zleceniobiorcy.
4. Zleceniobiorca odmawia zawarcia umowy o świadczenie usługi pocztowej albo może odstąpić od umowy, jeżeli:
1) nie są spełnione przez Nadawcę wymagania dotyczące świadczenia usług pocztowych określone w ustawie lub w przepisach wydanych na jej podstawie, a także w niniejszym Regulaminie,
2) zawartość lub opakowanie Przesyłki, Przesyłki z korespondencją lub Przesyłki z zadeklarowaną zawartością naraża osoby trzecie lub operatora pocztowego na szkodę,
3) na opakowaniu Przesyłki, Przesyłki z korespondencją lub Przesyłki z zadeklarowaną zawartością lub w widocznej części jej zawartości znajdują się napisy, wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszające prawo lub znaki opłaty pocztowej niespełniające wymagań określonych w ustawie;
4) usługa pocztowa miałaby być wykonywana w całości lub w części na obszarze nieobjętym wpisem do rejestru, chyba że operator pocztowy zawarł umowę o współpracę umożliwiającą wykonanie usługi poza tym obszarem,
5) przyjmowanie lub przemieszczanie Przesyłki, Przesyłki z korespondencją lub Przesyłki z zadeklarowaną zawartością jest zabronione na podstawie odrębnych przepisów.
5. Zleceniobiorca może ponadto odmówić zawarcia umowy o świadczenie usługi pocztowej a od zawartej umowy odstąpić, jeżeli Przesyłka, Przesyłka z korespondencją lub Przesyłka z zadeklarowaną zawartością nie spełnia określonych przez Zleceniobiorcę warunków wymaganych do zawarcia umowy lub nie spełnia warunków określonych zawartą już umową.
6. Nadawca może przed doręczeniem Przesyłki, Przesyłki z korespondencją lub Przesyłki z zadeklarowaną zawartością ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usługi pocztowej albo żądać zmiany Adresata lub jego Adresu. W takim jednak przypadku Zleceniobiorca może żądać od Nadawcy uiszczenia opłat za czynności wykonane w związku z odstąpieniem przez Nadawcę od tej umowy albo realizacją zmian, w wysokości określonej Cennikiem lub cennikami właściwych Podwykonawców.
7. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Przesyłka/Przesyłka z korespondencją/Przesyłka z zadeklarowaną zawartością stanowi przedmiot lub substancję niebezpieczną dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska albo stanowi przedmiot przestępstwa, Zleceniobiorca zatrzyma przesyłkę i powiadomi odpowiednie organy o swoich podejrzeniach.
8. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych jest podpisanie się przez Zleceniodawcę na stosowanym przez Zleceniobiorcę lub jego Podwykonawcę wzorze listu przewozowego albo etykiety albo jednoznaczne wpisanie swojego imienia i nazwiska w serwisie internetowym www.tani-kurier.net oraz potwierdzenie zawarcia umowy poprzez system informatyczny Zleceniobiorcy, a także prawidłowe wypełnienie listu przewozowego albo etykiety, poprzez wskazanie:
1) danych Zleceniodawcy, imię i nazwisko albo nazwa (firma), dokładny adres oraz numer telefonu,
2) danych Adresata: imię, nazwisko oraz Adres w przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, natomiast w przypadku przedsiębiorców: firma , Adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
3) Wagi przesyłki/przesyłki z korespondencją/przesyłki z zadeklarowaną zawartością,
4) w przypadku Przesyłki z zadeklarowaną zawartością – zadeklarowanej wartości
5) innych danych niezbędnych dla realizacji usługi pocztowej.
9. Przekazanie przesyłki do przemieszczenia i doręczenia następuje w Placówce Zleceniobiorcy bądź pod adresem Zleceniodawcy przy pomocy wybranego przez Zleceniodawcę Podwykonawcy w przypadku wygenerowania przez Zleceniodawcę listu przewozowego przez sieć Internet na stronie internetowej www.tani-kurier.net
10. Potwierdzeniem przyjęcia usługi pocztowej do realizacji jest List przewozowy z podpisem Kuriera lub Agenta lub Zleceniodawcy albo ich upoważnionych pracowników. Na liście przewozowym umieszcza wzmiankę - potwierdzenie o dokonanej opłacie oraz jej wysokości.
11. Zawierając umowę o świadczenie usług pocztowych Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że Zleceniodawca realizuje usługi pocztowe za pośrednictwem Podwykonawców. Zleceniodawca, niezależnie od sposobu zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych ma możliwość wyboru Podwykonawcy spośród Podwykonawców, którzy zawarli ze Zleceniobiorcą umowę o współpracy.
12. Korzystając z serwisu internetowego www.tani-kurier.net Zleceniodawca wyraża zgodę na postanowienia odrębnego regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą tego serwisu internetowego.

§ 4. Warunki przekazywania przesyłek do doręczenia

1. Przekazanie przesyłek do doręczenia następuje w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00 w Placówkach Zleceniobiorcy lub za pośrednictwem Kuriera, o ile nie ustalono inaczej.
2. Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji umowy o świadczenie usług pocztowych generowane są oraz udostępniane Zleceniodawcy w formie elektronicznej poprzez serwis www.tani-kurier.net lub udostępniane w Placówce Zleceniodawcy.
3. Podczas przekazania przesyłek Zleceniobiorcy, Zleceniodawca zobowiązany jest do przekazania Zleceniobiorcy/Agentowi/Kurierowi wydrukowanego i podpisanego listu przewozowego lub etykiety.
4. Zleceniobiorca/Podwykonawca/Agent po przekazaniu przesyłki dokona weryfikacji treści listu przewozowego ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia niezgodności rzeczywistych parametrów przesyłek z zadeklarowanymi, w przypadku gdy istnieje mimo to możliwość doręczenia takiej Przesyłki/Przesyłki z korespondencją/Przesyłki z zadeklarowaną zawartością do Adresata, Zleceniodawca zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za dodatkową obsługę, zgodnie z Cennikiem.
5. W przypadku gdy w terminie uzgodnionym przez Zleceniodawcę ze Zleceniobiorcą, Kurierowi nie zostanie przekazana Przesyłka/Przesyłka z korespondencją/Przesyłka z zadeklarowaną zawartością lub gdy przesyłki te nie zostały w należyty sposób przygotowane do nadania, Zleceniodawca ma prawo zwrócić się do Zleceniobiorcy z prośbą o ponowną próbę przekazania mu przesyłki lub nadać ją bezpośrednio w Placówce Zleceniobiorcy. W przypadku gdy przekazanie ma się odbyć za pomocą Kuriera Zleceniodawca zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za dodatkową obsługę, zgodnie z Cennikiem lub cennikiem Podwykonawcy.
6. Zleceniodawca jest obowiązany wydać Zleceniobiorcy Przesyłkę/Przesyłkę z korespondencją/Przesyłkę z zadeklarowaną zawartością w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i doręczenie, w szczególności Zleceniodawca zobowiązany jest do:
a) odpowiedniego dla rodzaju zawartości i wagi przesyłek opakowania oraz umieszczenia wewnątrz opakowania zabezpieczeń, które uniemożliwią przemieszczanie się zawartości wewnątrz opakowania,
b) odpowiedniego oznakowania przesyłek ze względu na ich specjalny charakter lub właściwości ich zawartości (adnotacje „góra/dół”, „ostrożnie”, „uwaga szkło”, „nie przewracać” i tym podobne).
Przez odpowiednie opakowanie należy rozumieć opakowanie o szczelnym zamknięciu (zaklejenie, zalakowanie), odpowiedniej wytrzymałości oraz uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki bez pozostawienia widocznych śladów. Stosowane wewnątrz opakowania zabezpieczenia nie mogą prowadzić do uszkodzenia zawartości opakowania.
7. Przesyłka/Przesyłka z korespondencją/Przesyłka z zadeklarowaną zawartością, o ile nie jest ona przesyłką kurierską w rozumieniu art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529), może zostać przyjęta przez Zleceniobiorcę do przemieszczenia i doręczenia, pod warunkiem, że oznaczona jest przez:
a) naniesienie w sposób trwały i czytelny na jej opakowaniu informacji identyfikujących w sposób jednoznaczny Adresata i Nadawcę oraz ich adresy wraz z właściwymi kodami pocztowymi;
b) umieszczenie oznaczenia służącego do potwierdzenia opłacenia usługi pocztowej.
8. Przesyłki, o których mowa w ust. 7, będące przesyłkami listowymi opakowanymi w kopertę powinny cechować się następującymi właściwościami:
a) oznaczenie służące do potwierdzenia opłacenia usługi pocztowej powinno być umieszczone w górnej prawej części strony adresowej przesyłki w polu prostokątnym o wysokości 40 mm z tolerancją 2 mm, licząc od górnej krawędzi, i długości 74 mm, licząc od prawej krawędzi;
b) informacja identyfikująca Adresata powinna być umieszczona w dolnej prawej części strony adresowej przesyłki pocztowej w polu prostokątnym umieszczonym co najmniej w odległości 40 mm od górnej krawędzi koperty, z tolerancją 2 mm, i 15 mm od prawej krawędzi oraz 15 mm od dolnej krawędzi i w maksymalnej odległości 140 mm od prawej krawędzi,
c) informacja identyfikująca Nadawcę powinna być umieszczona w górnej lewej części strony adresowej przesyłki,
d) dolna część strony adresowej przesyłki o wysokości 15 mm od dolnej krawędzi zarezerwowana jest na oznaczenia kodowe nanoszone przez operatora wyznaczonego.
9. W przypadku stosowania jako opakowania przesyłek, o których mowa w ust. 7, koperty z przezroczystym okienkiem adresowym, do przemieszczenia i doręczenia przyjmowana jest wyłącznie przesyłka, której zawartość złożona jest w taki sposób, aby oznaczenie Adresata i jego adres wraz z właściwym kodem pocztowym pozostawał całkowicie widoczny w polu okienka, nawet jeśli zawartość przesunie się wewnątrz koperty.
10. W przypadku stosowania koperty jako opakowania przesyłki, o której mowa ust. 7, stronę adresową przesyłki stanowi jej przednia część bez sklejeń, w innych przypadkach - gładka część opakowania o największej powierzchni.
11. W przypadku kartki pocztowej, o ile zalicza się ją do przesyłek, o których mowa w ust. 7 powyżej - co najmniej połowa strony adresowej kartki pocztowej jest przeznaczona na oznaczenie Adresata i jego adres wraz z właściwym kodem pocztowym, znak opłaty pocztowej i oznaczenia kodowe nanoszone przez operatora wyznaczonego. Znaki opłaty pocztowej umieszcza się w prawym górnym rogu tej połowy, a dolna część strony adresowej kartki pocztowej o wysokości 15 mm zarezerwowana jest na oznaczenie kodowe nanoszone przez operatora wyznaczonego.
§ 5. Opłaty- czytaj więcej....

Przesyłki obsługuje firma: Bezpieczna płatności zapewnia